AFF – mint adatvédelmi és felhasználási feltételek

ADATVÉDELMI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek határozzák meg a Portál felhasználásának a feltételeit. A Portálon való regisztrációval, illetve a Portál által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételeket. Az Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Portál használatára, illetve a Portál által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Szolgáltató jogosult a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amely időpontban a módosított Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Portálon.

 1. Fogalom meghatározások

1.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.2. Adatvédelmi törvény: a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény.

1.3. Elkertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény.

1.4. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

1.5. Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történő hozzájárulás.

1.6. Portál: a www.happyfamily.hu weboldal.

1.7. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.8. Szolgáltatás: felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a család, gyermek témakörökben, amelyek iránt a felhasználók (elsősorban a szülők) fokozott érdeklődést mutatnak.

1.9. Szolgáltató: Sarti Szolgáltató Bt. (székhelye: 1118 Budapest, Torbágy u. 11. Cégjegyzékszám: 01-06-733895)

1.10. Szolgáltatói tartalmak: a Portálon rendszeresen közzétételre kerülő termékeket és szolgáltatásokat bemutató, értékelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak.

 1. Regisztrálás, a Portál működése

2.1. A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybe vételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A regisztráció két módon jöhet létre:

 1. A Portálon keresztül. A regisztráció a Portálon található „Regisztráció” gombra kattintva, a szükséges adatok megadásával történik, melyről a Felhasználó az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A Felhasználó a megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Portál valamennyi szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.
 2. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook regisztrációval, a regisztráció a Facebook Login szolgáltatás igénybevételével is lehetséges. Ebben az esetben az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatokat a Portál a Felhasználó meglévő Facebook profiljából emeli át. A regisztráció szükséges feltétele ebben az esetben is annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a Szolgáltató részére adatokat szolgáltat, melynek ellentételezéseként jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybe vételére, a regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között ügyfélkapcsolat jön létre.

2.3. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltöltött információk, bejegyzések, szöveges és képi tartalmak valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

2.4. A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

2.5. A regisztráció törlése:

 1. A Portálon létrehozott regisztráció a Felhasználó adatlapján bármikor törölhető.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt a felhasználói profil törlésre kerül. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználók regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek.
 1. A Szolgáltatás

3.1 A szolgáltatás jelenti a Portálon elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató, a regisztrált felhasználók és a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek által megosztott tartalmak hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szolgáltatás igénybevételéhez felület biztosítása; valamint további, ezekhez kapcsolódó tevékenységek.

A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az Elkertv. rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított profil tartalma, a Portálon található rovat tartalmak). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

3.2 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Portál bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Portál (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

3.3 A Felhasználó adatainak (név, e-mailcím) megadásával, regisztrációtól függetlenül feliratkozhat különböző témakörökben hírlevél fogadására. A hírlevél minden esetben reklámot is tartalmazhat. A hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára.

3.4 Nyereményjátékok
A Portál keretén belül elérhető nyereményjátékokra érvényes játékszabályzatok a játékoldalakon találhatók meg.

 1. Szolgáltatói tartalom

A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző (sok esetben regisztrált felhasználó) szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék/szolgáltatás, program jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos adatokat, információkat tartalmaznak közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Portál, illetve a Szolgáltatói tartalmak megjelenési helyének jellege, tematikája szerint. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Portálon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el. Amennyiben a Portálon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 1. A Portál használatára vonatkozó speciális rendelkezések

5.1. A Portál vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a Portált! A jelen nyilatkozatba foglaltak elfogadása feltételét képezi a Portál használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

5.2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Portál, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Portál terjesztésének tekintetében. Tilos a Portálon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Portálról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Portálra való hivatkozással lehet.

5.3. Felhasználó a Portál használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Portált nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

5.4. Tilos továbbá

 1. a Portál tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;
 2. a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
 3. bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Portál vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 1. Adatvédelemi irányelvek és adatkezelés

6.1. A Szolgáltató bármely, a Portál használata során tudomására jutott személyes adatot az Adatvédelmi törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató – a jelen nyilatkozatban meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

6.2. A Felhasználó személyiségi jogainak bizalmas kezelésére való tekintettel a Szolgáltató az adatokat csak azonosításra nem alkalmas módon adja át külső személyeknek vagy szervezeteknek, amelyhez a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben a Felhasználó hozzájárul. Ezt meghaladóan a Felhasználó beleegyezése nélkül a Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat – a 6. pontban szabályozottak kivételével – nem kapcsolja össze, és azokat harmadik személy részére nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

6.3. A Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. A Szolgáltató haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt. Az adatokat a Szolgáltató felhasználja abban az esetben is, amikor értesíti a Felhasználót az érdeklődését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése illetve aktualitásai.

6.4. A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatás fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

6.5. A Felhasználóról a Szolgáltató adatbázisában fenntartott információkat a Szolgáltató felhasználja a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Szolgáltató az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az Adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, a Szolgáltató köteles a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a Felhasználókról.

6.6 A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

6.7. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Portálon el lehet végezni.

6.8. A Szolgáltató az adatfelvétel során a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja, és minden esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára, hogy személyes adataik felhasználását megtiltsák.

 1. Felelősség

7.1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Portál használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Portál használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Portál használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

7.2. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Szolgáltatónak a Portál Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

7.3. Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához. Szolgáltató a jelszó elvesztéséből, illetve illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

 1. Titoktartás

8.1. A Szolgáltató a tudomására jutott bizalmas információkat csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel.

8.2. A Felhasználó és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a – a 8. pontban rögzítetteket meghaladóan – jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerűen nyilvánosságra nem kerül(het)nek.

8.3. Az információk nem minősülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik rájuk, ha köztudomásúak, ha már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozták, vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség hatálya alá az az információ sem, amelyet a Szolgáltató jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak.

 1. Szellemi Alkotások

9.1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatása valamennyi elemére.

9.2. A happyfamily szóvédjegy jogi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. A Portál a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

9.3. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik tilalomba vagy egyéb korlátozásba.

 1. Alkalmazandó jog

Jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben a jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek valamely része érvénytelen vagy a továbbiakban nem alkalmazható, a Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amely érvénytelen vagy egyébként alkalmazhatatlan, a Szolgáltató oly módon köteles módosítani, amely lehetővé teszi azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amelyet a Szolgáltató az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívánt érni.

Jelen Adatvédelmi és Felhasználási Feltételek 2015. január 6-án napján lépnek hatályba.